SUPORT A LA DIRECCIÓ GENERAL

 • ORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA INDUSTRIAL
 • AUGMENT DE L’EFICIENCIA DE LES LÍNIES DE PRODUCCIÓ
 • CUADRE DE COMANDAMENT PER AL COMITÈ DE DIRECCIÓ

Empresa

Empresa amb 90 anys d’antiguitat, ubicada a la província de Barcelona i dedicada a la fabricació i comercialització de productes carnis per a l’alimentació.

Diagnòstic

Des de l’estudi inicial vam proposar com a objectiu la millora de l’estructura de primer nivell, per sota de la Direcció General, redistribuint funcions i responsabilitats de manera que això disminuís en cert grau, la càrrega de treball de la Direcció General.

Un cop analitzada aquesta estructura, vam veure que una part substancial de la mateixa era l’àrea industrial, on aquesta estructura estava molt orientada al coneixement de producte i la seva qualitat.

Això, al llarg dels anys, ha contribuït a un posicionament en el mercat de reconeguda qualitat de producte. No obstant això, faltava una orientació a la millora de processos i costos, que evidentment suposava un problema en un mercat com l’actual, extremadament competitiu.

Per això vam proposar iniciar un procés de selecció, per incorporar un Responsable de Producció amb un perfil eminentment d’enginyeria, deixant en un segon pla el coneixement de producte i sector, àmpliament afermats en l’estructura existent.

Aquesta posició quedà definida orgànicament en dependència de la Direcció de Fàbrica i de la Direcció General, i va motivar una nova distribució de funcions i responsabilitats.

Un altre objectiu marcat era la Millora de l’Eficiència de les línies de producció de la secció de filetejat. Per això, durant el procés de selecció i posteriorment durant el període d’incorporació del candidat seleccionat ens centrem en analitzar els sistemes de treball d’aquesta secció.

Vam proposar un nou sistema de treball i un informe mensual per al control d’aquestes línies, basat en tres punts principals: Eficiència, Qualitat i Costos per a cada Línia de producció i producte.

La implantació del model de treball desenvolupat durant aquesta fase del projecte a les altres línies de producció es va deixar en mans del nou Responsable de Producció.

No existia un Quadre de Comandament complet ni Taula d’Indicadors. Si afegim a aquest fet que en algun cas la capacitat analítica dels integrants de l’estructura era limitada, resultava de gran dificultat detectar, identificar i, per tant, poder corregir problemes.

Com a últim punt d’aquesta fase del projecte, vam plantejar implantar un nou informe dels diferents departaments cap a la Direcció General, potenciant un Comitè de Direcció més operacional que l’actual, molt centrat i personalitzat en la pròpia Direcció General.

L’objectiu final era desenvolupar un Quadre d’Indicadors per mesurar i realitzar seguiment de totes les àrees de l’empresa.

A l’acabar el projecte, el Quadre de Comandament Integral (CMI) es va desenvolupar de manera completa però no es va avançar en la metodologia de les reunions de Comitè de Direcció, aspecte implementat de forma interna.

Una vegada que tots els integrants del Comitè de Direcció s’hagin habituat i validat en aquestes noves eines del Quadre de Comandament i Indicadors, estaran en condicions de desenvolupar un Pla Estratègic en el curt / mitjà termini.

Pla d’actuacions

ORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Anàlisi de funcions i responsabilitats de l’àrea industrial.

Selecció del Responsable de Producció

 • Perfil Professional i Funcions Generals.
 • Procés d’Entrevistes de Selecció i Determinació de Candidatures.
 • Proves finals i Selecció definitiva del Candidat.
 • Suport a la integració a l’estructura de l’empresa.

Proposta de la nova distribució de funcions i responsabilitats de l’àrea industrial.

Seguiment de les eficiències per màquines.

Suport en l’elaboració d’un Pla d’inversions per evitar processos crítics.

Quadre de comandament de Producció.

Indicadors de Producció.

Reunions de Millora Contínua, eines i metodologi.

AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA DE LES LÍNIES DE PRODUCCIÓ

Anàlisi del Sistema de Treball actual

 • Nombre de treballadors per torn y línia
 • Repartiment de funcions i assignació de responsabilitats
 • Horaris de realització dels diferents treballs.
 • Equip de canvi ràpid de format de màquina
 • Proposta del nou Sistema de Treball
 • Informe setmanal pel seguiment de l’eficiència, qualitat y costos entre altres.

Seguiment de resultats.

Validació del nou Sistema de Treball.

QUADRE DE COMANDAMENT PER AL COMITÈ DE DIRECCIÓ

Implementació juntament amb el responsable de cada àrea, de l’informe mensual sota la supervisió de la Direcció General. D’aquesta manera complíem dos objectius:

 1. Els informes eren acceptats i coneguts pels responsables de l’àrea, ja que s’utilitzen tant d’informe a Direcció General com per al seu propi seguiment de gestió.
 2. Ens asseguràvem que el reporti complia amb totes les expectatives de la Direcció General.

Com a fase prèvia al Comitè de Direcció, vam posar en marxa un pla de comunicació als diferents responsables de departament, per aplicar els quadres de comandament Operatius de cada departament i aplicar millores, en un procés de benchmarking intern.

Mitjançant l’anàlisi de l’evolució dels seus índexs i Indicadors, es determinen els objectius a assolir i el seu seguiment.

Resultats

ORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Incorporació d’una nova funció en l’organigrama. Això va suposar un nou repartiment de funcions i responsabilitats equilibrant l’àrea productiva, ja que algunes posicions concretes estaven molt estressades per la càrrega de treball.

AUGMENT D’EFICIÈNCIA DE LES LÍNIES DE PRODUCCIÓ

Tot i que els valors a que vam arribar a la línia pilot van ser uns increments d’eficiència entre el 25-30%, al fer-ho extensiu amb l’equip intern aquests valors es van limitar en un 15-20% que, malgrat tot, són increments importantíssims i que han tingut un efecte molt positiu sobre els costos de producte.

QUADRE DE COMANDAMENT PER AL COMITÈ DE DIRECCIÓ

Desenvolupament complet dels informes que componen el Quadre de Comandament, amb especial atenció a tots els aspectes necessaris per a la Direcció General. No s’ha desenvolupat el Quadre d’Indicadors al no tenir prou evolució d’aquests informes

De fet, tot i que l’evolució de les vendes d’aquest tipus de productes ha estat molt complicada en el present exercici per l’evolució en els preus de la matèria primera, s’han aconseguit creixements tant en les vendes al mercat nacional com en els mercats d’exportació, gràcies a l’accés a operacions que, sense aquesta millora de costos, haguessin estat impossibles, i al millor seguiment aconseguit amb el Quadre de Comandament.

DADES QUANTITATIVES

13%       Increment de facturació

  6%       Increment d’EBITDA

10%       Increment d’Exportació

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email