ioui-instalacion-7

AUGMENT DE LA PRODUCTIVITAT DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓSUPORT A DIRECCIÓ GENERAL

 • COMPTE D’EXPLOTACIÓ SEPARADA PER UNITATS DE NEGOCI
 • QUADRE DE COMANDAMENT PER COMITÈ DE DIRECCIÓ

Empresa

Empresa amb 43 anys d’antiguitat, ubicada a la província de Barcelona i dedicada a la fabricació i comercialització de tub i accessoris d’acer inoxidable, per al muntatge d’instal·lacions de fluids.

Diagnòstic

El primer pas que havíem de dur a terme era l’anàlisi i posada en marxa d’un Pla per aconseguir la màxima capacitat de producció de la planta de fabricació d’accessoris, mitjançant:

 • El reforç de la seva estructura.
 • Saturació de l’actual capacitat de producció, torns, llocs de treball, etc.
 • Pla d’inversions a tres anys vista per poder mantenir el creixement.

Un cop analitzada l’estructura vam veure que no era necessària reforçar-la ja que amb uns pocs ajustaments vam ser capaços de fer front als plans de creixement amb la instal·lació d’un nou magatzem d’expedicions extern, que ja havia iniciat la companyia.

Saturem les capacitats de producció amb la incorporació d’un nou torn, i iniciem un Pla de Reunions on s’atacaven punts necessaris pel manteniment de les instal·lacions al nou ritme a la qual estava sotmesa:

 • Pla de Manteniment Preventiu, utilització d’un torn dels dissabtes.
 • Pla de Manteniment Correctiu.
 • Reincorporació al procés productiu de màquines parades amb anterioritat, donant-les una altra aplicació.
 • Actualització d’algunes de les màquines en producció amb símptomes d’obsolescència, etc.

Per finalitzar aquest treball es van estudiar en profunditat tots els Processos Productius, marcant els nous estàndards per a cadascuna de les referències a fabricar. Aquest treball i l’anàlisi d’un gran nombre de dades, tant productives com comercials, van donar com a resultat un nou Informe de Processos Productius de la Companyia. Això ens va aportar:

 • Millor capacitat de planificació de la producció, optimitzant eficiències.
 • Un Pla d’inversions molt més eficaç per optimitzar la productivitat de la planta i els seus costos productius.

Un cop finalitzada aquesta fase i mentre fèiem seguiment dels seus resultats, vam emprendre la segona part d’aquest projecte. Aquesta era bàsicament de suport a la Direcció General i constava de dos blocs diferenciats que vam iniciar en paral·lel:

 • Plantejament d’un Compte d’Explotació per línia de negoci.
 • Desenvolupament de Quadre de Comandament, centrat en l’Informe de les àrees, Comercial i els diferents Centres Productius / Logístics.

El primer punt va ser fonamental per a poder prendre decisions estratègiques, com és l’aturada d’una de les línies de negoci que tot i ser d’un volum molt important no aportava marginalitat als nostres resultats.

El segon punt va acabar sent en inici una nova gestió de l’equip Comercial, marcada per objectius:

 • Desenvolupament d’un Pressupost de Vendes
 • Informe i Quadre de comandament mensual del Departament Comercial
 • Pla de Reunions Comercials (Presentació d’Objectius anuals, Seguiment mensual de Pressupostos, Vendes, etc.)

Acabem amb el desenvolupament de l’Informe i Quadre d’Indicadors dels Centres Productius i Magatzem d’Expedicions (en el qual es realitzava alguna fase inherent al Procés Productiu).

Pla d’actuacions

AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓ

Diagramació dels Processos Productius: Processos primaris, Processos alternatius, Processos crítics, etc.

Saturació de les línies productives, necessitat d’incorporació de nous operaris.

Seguiment de les eficiències per màquines.

Suport en l’elaboració d’un Pla d’inversions per evitar processos crítics.

Quadre de comandament de Producció.

Indicadors de Producció.

Reunions de Millora Contínua, eines i metodologia.

COMPTE D’EXPLOTACIÓ PER LÍNIA DE NEGOCI

Juntament amb el Controller del Grup, desenvolupament d’un Compte d’Explotació diferenciat per línia de negoci.

Anàlisi conjunta amb Direcció General durant els primers mesos del Compte d’Explotació.

Desenvolupament d’estratègies en funció de les dades aportades per aquest document.

INFORME ÀREA COMERCIAL

Desenvolupament d’un pressupost comercial.

Document de seguiment pressupostari mensual.

Reunions mensuals de Seguiment Pressupostari.

QUADRE DE COMANDAMENT I COMITÈ DE DIRECCIÓ

Desenvolupament de l’Informe mensual dels Centres Productius i Magatzem Logístic.

Proposta de Quadre de Comandament i Indicadors.

Reunions del Comitè de Direcció, eines i metodologia.

Resultats

AUGMENT DE L’EFICIÈNCIA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓ  

Els canvis implementats durant aquesta fase de la feina ens han permès augmentar un 29,57% la capacitat de producció de la planta sense noves inversions. A més, es va poder llançar un nou Pla d’Inversions molt més ben adreçat per als propers anys.

COMPTE D’EXPLOTACIÓ PER LÍNIA DE NEGOCI

Aquest punt ha estat estratègic ja que es va poder prendre la decisió d’aturar una de les línies de negoci que utilitzava el 30% d’una de les plantes de producció, sense aportar marge.

INFORME ÀREA COMERCIAL

La companyia ja havia potenciat les seves vendes Internacionals molt abans de la nostra col·laboració, però ha estat molt important poder gestionar el seu Departament Comercial d’una forma més eficient amb un informe actualitzat i orientat a objectius, amb el desenvolupament d’un Pressupost de Vendes i el Seguiment Pressupostari mensual.

QUADRE DE COMANDAMENT I COMITÈ DE DIRECCIÓ

Desenvolupament complet d’un Quadre de Comandament, incorporant quatre àrees estratègiques: Finances, Comercial, Operacions (amb diferents centres productius) i Logística. Les reunions mensuals pel seguiment d’aquest Quadre de Comandament han facilitat la comunicació entre departaments, fins ara molt distants, així com l’aportació de noves idees generades dins de l’equip directiu.

DADES QUANTITATIVES

13%       Increment de facturació

  8%       Increment d’EBITDA

12%       Increment d’Exportació

13,5%    Increment de facturació en el Mercat Nacional

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email