ORGANITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ

Empresa

Empresa amb més de 50 anys d’antiguitat, ubicada a la província de Barcelona i dedicada a la investigació, desenvolupament i subministrament a la indústria de solucions globals en el maneig de fluids.

Diagnòstic

La companyia compta amb un Comitè de Direcció més operacional que estratègic. No hi ha una utilització efectiva del Quadre de Comandament Integral a causa del poc coneixement que existeix del mateix, del seu contingut i utilitat. Les dades que s’obtenen no s’analitzen de forma adequada impedint que les desviacions que apareixen es transformin en plans d’acció. Falta dinamisme, més aportacions per part de la majoria dels integrants del comitè, lideratge, i un impuls continuat al Pla Estratègic.

Malgrat existir en la companyia un plantejament estratègic, uns objectius i uns indicadors pel seu mesurament i seguiment, el Quadre de Comandament Integral (CMI) no s’ha implementat de forma completa i no s’ha avançat ni en el desplegament ni en l’aplicació del mateix, en part a causa de la no participació de tots els membres del Comitè de Direcció com a precursors del funcionament complet de l’eina.

No existeixen quadres de comandament operacionals per a cada àrea funcional, la qual cosa suposa un fre a la relació entre la gestió diària i l’estratègia global de la companyia.

El Departament de Recursos Humans (el seu responsable no forma part del Comitè de Direcció), està orientat fonamentalment a aspectes administratius bàsics, i no aporta el valor necessari a aspectes tan importants com la millora i desenvolupament professional (i personal), l’establiment de mecanismes per mesurar l’acompliment, i el desenvolupament de plans estratègics de formació alineats amb l’estratègia de la companyia.

El responsable d’Enginyeria de Producció és, al seu torn, el responsable de l’àrea de qualitat, el que provoca certa dispersió en el seu treball i impedeix realitzar de manera eficient les tasques de les que n’és responsable, tot i estar ben qualificat per a aquestes.

Els Sistemes d’Informació actuals no permeten agilitzar, ampliar i aprofundir en l’anàlisi de resultats i això resta eficàcia i rapidesa a la presa de decisions.

Pla d’actuacions

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Revisió del marc de funcionament de l’equip directiu, i definició de la sistemàtica de comunicació dels acords a la resta de l’organització.

Establir plans d’actuació compartits entre els diferents responsables.

Acompanyament als comitès de direcció per traçar, ajustar i consolidar el funcionament correcte dels mateixos.

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

Completar el procés d’implementació, assegurant el coneixement del mateix per part del Comitè de Direcció, aconseguint el compromís dels seus membres i el suport de la direcció.

Crear un pla de comunicació efectiu a les operatives dels diferents departaments per millorar i facilitar la revisió d’objectius departamentals, desenvolupament dels quadres de comandament operatius, sistemes de visualització i la seva evolució.

RECURSOS HUMANS

Reorganització del departament i disposar de capacitat per reorientar i ampliar les seves funcions i tasques a objectius de més alt valor afegit com el disseny d’estratègies d’avaluació, desenvolupament de les competències i avaluació de l’acompliment.

COACHING I PLANS DE CARRERA

Procés de Coaching als responsables d’Enginyeria i de Recursos Humans enfocat bàsicament a una anàlisi i desenvolupament de les competències.

Desenvolupament d’un pla de Carrera per a Enginyer de Departament d’Enginyeria.

Resultats

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Funcionament correcte i molt efectiu. Les decisions i acords es comuniquen als destinataris previstos de forma ràpida i eficient. Els membres del Comitè participen de forma més activa.

QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

La utilització correcta i completa del quadre de comandament integral ha facilitat enormement la presa de decisions, la detecció de desviacions respecte del pla estratègic, i la definició dels principals eixos de transformació de la companyia en els propers anys.

RECURSOS HUMANS

El departament es troba ja realitzant tasques i funcions d’alt valor afegit per a la companyia com són metodologies de gestió de la polivalència, el que ha permès la identificació de prioritats i necessitats de desenvolupament i formatives. Això s’ha traduït en una major estabilitat a nivell operatiu en situacions d’absentisme elevat, períodes de vacances, baixes temporals …

El procés de Coaching a dos llocs claus de l’organització ha conduit als afectats a contribuir amb major motivació, implicació i aportació professional i humana a la companyia.

DADES QUANTITATIVES

16% Increment de la facturació

8% Increment d’EBITDA

12% Increment Exportacions

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email