LOGÍSTICA

Empresa

Empresa fundada a finals dels anys 70, amb seu central al cinturó industrial de Barcelona i dedicada al disseny, fabricació i comercialització de fixacions metàl·liques.

Es defineix com un partner imprescindible en el seu sector, contribuint a fer realitat els somnis i idees dels clients, i enfoca la seva missió com a empresa a oferir un producte fiable i una capacitat d’acompanyament al client en tot moment.

Diagnòstic

La Companyia en general i l’àrea de Logística en particular, presenta importants deficiències a nivell organitzatiu amb escassa i pobre sincronització i comunicació entre departaments fruit d’una operativa molt atomitzada. No hi ha fòrums de comunicació definits, estables i normalitzats.

El departament de Compres funciona més com un servei d’aprovisionament que com una àrea de compres real amb el que això suposa a nivell de pèrdua de valor aportat tant a la rendibilitat com a l’estratègia de la companyia.

No hi ha una figura que gestioni de manera global la cadena de subministrament i garanteixi l’equilibri en tot el flux logístic. Els estocs no es regeixen per una política i processos definits i això desemboca en una composició dels mateixos que no respon a la demanda real, amb les implicacions que suposen a nivell de servei i extra-costos.

El sistema de Gestió existent, molt personalitzat i obsolet pel que fa a les aplicacions existents avui en dia, no disposa de mòduls de planificació i de gestió de la demanda, i les eines utilitzades són fulls de càlcul que accentuen encara més la gestió atomitzada de les operacions i la manca de coordinació entre les diferents àrees de la companyia. No existeix una anàlisi adequada de les dades ni uns indicadors (KPI’s) establerts que facilitin informació sobre l’estat de la companyia i les estratègies a seguir.

El Magatzem, element de vital importància en l’operativa de la companyia es troba en un estat de infrautilització i baixa eficiència en la productivitat i gestió. És poc visual i la gestió del mateix no és l’adequada, traduint-se tot això en problemes de servei i sobre-costos.

Pla d’actuacions

MAGATZEM

Projecte de posada a el dia i millora de les tecnologies implementades en la gestió del magatzem automatitzat, així com dels elements de manipulació interna: Definició de requisits, recerca de socis, anàlisi d’ofertes, pla d’implementació i seguiment del mateix.

PLANIFICACIÓ DE LA DEMANDA

Projecte d’implementació d’un Software específic tenint en compte les compatibilitats amb l’ERP actual: Definició de requisits, recerca de socis, anàlisi d’ofertes, pla d’implementació i seguiment.

DEMAND PLANNER

Cerca, Selecció i Incorporació d’un “Demand Planner”: definició de funcions, responsabilitats, perfil.

ORGANITZACIÓ LOGÍSTICA

Revisar, modificar i crear diagrames, circuits logístics, política d’estocs, model de planificació i control d’activitat i processos del magatzem necessaris per a una correcta operativa de tota la cadena de subministrament, així com les funcions i responsabilitats de tots els integrants .

Resultats

MAGATZEM

La implantació d’un nou SGA (Software de Gestió de Magatzems) ha suposat una optimització de l’espai i l’eliminació de la subcontractació de magatzems externs. L’increment dels moviments guiats i imputats de forma automàtica ha reduït de forma dràstica els temps perduts en reubicacions i reexpedicions.

PLANIFICACIÓ DE LA DEMANDA I ORGANITZACIÓ LOGÍSTICA

La incorporació de la figura d’un Demand Planner, la implementació d’un SGA i el disseny de nous circuits de gestió, canals de comunicació, plans d’acció i seguiment específics per a cada un dels projectes definits, ha donat com a resultat una millora de sistema de treball i del flux d’informació entre departaments, una gestió moderna dels estocs, una optimització dels aprovisionaments, una gestió organitzada i rigorosa dels articles obsolets controlant la seva generació i eliminació, i incrementant en conseqüència la capacitat del magatzem i la productivitat del mateix.

Com a conseqüència de tot l’anterior hi ha hagut una recuperació important de la confiança de la força de vendes en la gestió de la companyia i en la seva motivació, així com una dedicació del departament de Compres a la gestió pura de la mateixa, amb aportació del valor que comporta per a la companyia.

DADES QUANTITATIVES

Entre un 10% y un 30% d’augment de la productivitat del magatzem:

  • Reducció de Cost de Personal.

Fiabilitat de l’Inventari passa d’un 85% a un 99%:

  • Reducció dels estocs de seguretat associats a la manca de fiabilitat de l’estoc.
  • Reducció del risc d’obsolescència o de productes de baixa rotació.
  • Reducció de problemes en el servei.
  • Augment de la productivitat dels operaris de magatzem.

17% de Reducció en el nivell de cobertura d’estocs:

  • Millora de la Tresoreria objectivada, en aquest cas d’una reducció el primer any de 800.000 € sobre 5.000.000 € d’estoc. Els resultats esperats són d’entre un 15% y un 25% de reducció.

Reducció de l’espai necessari:

  • Eliminació de magatzems exteriors i el seu cost associat

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email