PERSONES DE L'ORGANITZACIÓ

L´eficàcia i l´eficiència de les Organitzacions rau en l´optimització dels Recursos Humans, tant en el seu conjunt com de forma individual assegurant l´evolució de les estructures directives i el desenvolupament professional

basat en la formació i el desplegament de competències dels col.laboradors o empleats, així com la clara definició i alineació d´objectius per el conjunt de responsables de l´empresa.

Política de Personal
 • Definició de l’organització de l’estructura i funcional
 • Selecció i acollida de personal
 • Plans de formació
 • Plans de desenvolupament de competències
 • Plans de carrera
 • Valoració de llocs de treball
 • Mesura de l’acompliment
 • Sistemes de retribució
 • Sistemes de motivació i treball en grup
 • Gestió de nòmines
 • Enquestes de clima laboral
 • Indicadors de gestió de persones
Organització de l'estructura. Organigrames, objectius i funcions. Comunicació interna.
 • Estructura i organigrames.
 • Definició de missió, objectius i responsabilitats.
 • Desenvolupament de funcions i tasques.
 • Criteris de delegació.
 • Política i sistemes de comunicació interna.
Sistemes de Retribució i Política Salarial
 • Valoració per acompliment
 • Valoració per competències
 • Valoració per objectius
 • Sistemes de incentivació i compensació salarial
Sistemes d'objectius i variables per a Directius
 • Anàlisi del sistema retributiu
 • Estratègia de l’organització en relació amb els variables
 • Desenvolupament del Model Econòmic de Retribució
 • Desenvolupament dels sistemes d’avaluació (acompliment, competències, objectius)
Gestió del Coneixement
 • Identificació dels riscos de pèrdua d’informació
 • Desenvolupament dels sistemes d’informació per a la gestió del coneixement
 • Plans de formació
 • Plans de desenvolupament de competències
Coaching individual o grupal
 • Coaching Individual
 • Coaching d’equips
 • Desenvolupament executiu i directiu
Gestió de competències (individuals i d'equip)
 • Identificació de competències
 • Avaluació de competències
 • Desenvolupament de competències
Selecció de Personal i seguiment per a la seva òptima adaptació
 • Definició dels perfils
 • Publicació, recepció i classificació de CV’s de candidats
 • Preselecció de candidats
 • Selecció candidats finalistes i presentació a la Direcció
 • Suport a la Direcció en decisió final
 • Plans d’acollida
 • Seguiment de l’adaptació
Organització de la formació
 • Identificació de les necessitats formatives
 • Planificació de la formació
 • Mitjans necessaris per a la formació
 • Calendari de la formació
 • Avaluació de la formació i del formador
Plans de Carrera
 • Identificació de persones amb potencial
 • DAFO personal
 • Identificar les àncores de carrera
 • Objectius professionals
 • Pla de formació i desenvolupament de competències
 • Selecció de les accions formatives i competencials
 • Seguiment
Desenvolupament d'equips d'alt rendiment (EAR)
 • Selecció dels membres i creació de l’equip
 • Identificació i assignació d’objectius
 • Formació en la dinàmica de treball
 • Assignació de rols i responsabilitats
 • Planificació de les etapes de treball
 • Control de resultats