OPERACIONS: PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

L’optimització en la gestió de les operacions de producción i de logística i, en general, la gestió per processos en qualsevol àrea de la companyia, amb un enfocament adequat cap a la racionalització i l´eficiència, implica una important millora de la cadena de valor o, una important aportació a la millora de la rendibilitat del negoci.

L´adequada selecció i la correcta aplicació dels sistemes i eines més actualitzades en l´àmbit de les Operacions, Producció, Supply Chain i Logística, són aspectes fundamentals per situar les nostres empreses en una posició competitiva en relació al mercat i al sector. Però per anar aconseguint optimitzar les operacions, tan important com utilizar les eines tecnològiques-

-adients ho és també l’aplicació d´unes metodologies de treball riguroses, amb la seva imprescindible planificación prèvia, una posada en pràctica o implantació efectiva i real de les accions, un seguiment dels resultats obtinguts per aquestes accions i la correcció sistemática dels possibles desajustaments en un cicle PDCA (plan-do-check-act) continu. Aquestes són les veritables claus de l´èxit.

OPERACIONS INDUSTRIALS I PRODUCCIÓ

Els sistemes productius actuals tenen com a principal objectiu la millora de l´eficiència productiva entesa d´una manera global. Aquesta millora es tradueix en reducció de costos, millora de qualitat dels productes,  millora de la implicació dels treballadors, i en la millora de la logística interna en tota la cadena, des del magatzem de matèries primes fins a la expedició al client.

Per assolir-ho apliquem els conceptes, sistemes i eines del Lean Manufacturing (millora contínua, metodologia de resolució de problemes, SMED, TPM, OEE, sistemes de comunicació interna, planificació de la producció, 5S, VSM,…). I amb el suport de les eines de SW que puguin ser necessàries.

Tècniques que requereixen coneixement profund, molta experiència en la seva implementació i una gran capacitat per dinamitzar equips de treball. Tots ells coneixements i habilitats que podem aportar per assolir els objectius actuals en els sistemes productius de les empreses industrials.

Estudi i racionalització de plantes
 • Distribució de producció per plantes
 • Planificació i desenvolupament de noves plantes
 • Lay-out i distribució en planta
Organització de l'Estructura Departamental i Funcional de l'Empresa en l'àmbit industrial i / o operacions
 • Compres i aprovisionament
 • Investigació i desenvolupament (laboratoris, etc.)
 • Oficina Tècnica
 • Industrialització i enginyeria de producción
 • Planificació de la producción i control de costos
 • Personal de fábrica (normes de treball, torns, grups de millora, …)
 • Manteniment (correctiu, preventiu i predictiu o basat en condicions)
Organització del Treball
 • Millora de mètodes de treball
 • Optimització de processos i operacions
 • Control i mesura de la feina
 • Normes de temps
 • Dimensionament de plantilles
Sistemes de Planificació i Control de la Producció
 • Sistemes de planificació de la producció
 • Sistemes de programació de la producció
 • Control i anàlisi de resultats
 • Eines SW de suport
Costos de Producció i Industrials
 • Anàlisi detallada del sistema de costos i auditoria de costos
 • Racionalització del sistema de costos
 • Càlcul de costos pròpiament
 • Creació de models de costos
 • Control de costos i desviacions
Gestió de Qualitat de producte i de procés
 • Estudi detallat dels processos de producció i el producte
 • Identificació dels punts crítics i paràmetres que determinen la qualitat
 • Documentació de qualitat i pautes d’inspecció
 • Formació en la inspecció de qualitat
 • Sistema estadístic de control de la qualitat
Gestió de Sistema de Qualitat
 • Desenvolupament i implantació de sistema de gestió de la qualitat
 • Redisseny de processos
 • Anàlisi comparativa entre els requisits previs: client, legals i propis, i els resultats finals.
 • Formació del sistema de qualitat
 • Gestió de la millora contínua
 • Auditoria del sistema de qualitat.
 • Model Europeu de Qualitat. EFQM
Sistemes d'objectius a la producció
 • Revisió i / o actualització dels sistemes d’incentius a la producció.
 • Establiment de sistemes d’incentius a la producció basats en objectius.
 • Aplicació dels sistemes d’incentius per objectius en un entorn Lean Manufacturing
 • Acompanyament a la Direcció de l’empresa en el procés de negociació interna per a la implantació dels sistemes d’incentius
 • Creació de models per al càlcul d’incentius
Implantació del sistema Lean Manufacturing
 • Anàlisi VSM (value stream mapping) del procés productiu
 • Formació en els conceptes i metodologia Lean
 • Identificar àrees de millora
 • Establiment d’objectius
 • Desplegament de tècniques (SMRD, 5S, Jidoka)
 • Implantació dels indicadors associats a Lean Manufacturing per mesurar evolució
Sistemes de millora contínua (Kaizen)
 • Selecció d’objectius
 • Establiment d’equips de treball
 • Obtenció i anàlisi de dades
 • Selecció de punts crítics
 • Establiment d’accions correctores en prova pilot
 • Estandarització final i seguiment de la millora i el seu impacte
Organització del manteniment industrial
 • Plans de manteniment preventiu per secció i màquina.
 • Definir i / o revisar els mètodes de treball per a la gestió de les intervencions en manteniment. Revisar l’estat de les pautes o instruccions de treball.
 • Establir el procediment per a la realització d’un manteniment de primer nivell pels operaris (TPM).
 • Anàlisi del sistema de gestió de recanvis.
 • Organitzar el sistema d’establiment i / o revisió dels recanvis crítics necessaris i els estocs mínims de recanvis per a assegurar la disponibilitat dels mateixos.
 • Sistema per al control de les intervencions de manteniment de preventiu i de correctiu, diferenciant-les per conèixer l’evolució de totes dues, i establiment dels KPI’s (indicadors clau) per al seu seguiment i millora.
Internacionalització en les Operacions Productives
 • Acompanyament en l’obertura de les filials d’Operacions:
  • Magatzems
  • Unitats de fabricació
 • Planificació de les operacions internacionals
 • Dimensionament dels centres, organització de l’estructura i processos interns

RECURSOS I DOCUMENTACIÓ

LOGÍSTICA INTEGRAL I SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

La competència cada vegada més internacional, l´economia  globalitzada i la creixent complexitat que es deriva per operar en els mercats, provoca que les empreses (PIME i altres més grans) entenguin, com a concepte clau, implementar una logística integral per millorar la seva organització i incrementar la seva eficiència.

D´aquesta implementació s´han de derivar millores com la rapidesa en el servei, la reducció de costos, més qualitat del servei ofert, més flexibilitat i un increment per tant de la rendibilitat.

Complementàriament l’actuació en relació a la “Supply Chain” ha de permetre entendre les expectatives dels clients, definir un patró de la demanda, millorar els processos i els inventaris, crear una estratègia de cadena de subministrament, i definir un model que verdaderament respongui a les necessitats dels clients i cobreixi les seves expectatives. I com aspecte essencial, ser capaços de implementar-ho.

Amb això s´entregarà el valor que requereix el client i s´haurà convertit la cadena de subministrament en un centre de creació de valor, mitjançant la incorporació d’eines de SW (sistemes de previsió de la demanda, SGA o sistemes de gestió de magatzems convencionals i/o automatitzats), ERP´s verticals o generalistes i conceptes de gestió completament actualitzats.

Previsió de la demanda
 • Implantació d’eines SW per gestió de la demanda, gestió de reaprovisionaments i estocs.
Gestió de magatzems i d'estocs
 • Estructura i recursos dels magatzems
 • Sistema d’aprovisionament
 • Logística interna
 • Gestió d’estocs
 • Processos de treball
 • Anàlisi de costos logístics
 • Anàlisi d´inciedències
Disseny de Polítiques
 • Desenvolupament i establiment de polítiques internes segons les necessitats plantejades:
  • Política d’estocs
  • Política de compres
  • Política de transport i distribució
Internacionalització en les Operacions Logístiques
 • Acompanyament en l’obertura de les filials d’Operacions Logístiques
  • Magatzems i / o centres de distribució
 • Planificació de les Operacions Logístiques Internacionals
 • Dimensionament dels centres, organització de l’estructura i processos interns
 • Implantació de SW específic per a una gestió integrada de la Logística Internacional.
Elecció i projectes d'implantació d'eines IT
 • Gestió del canvi i dels projectes d’implantació de les eines de SW necessàries per a la millora de la gestió:
  • En ERP’s d’àmbit general
  • En SW de suport a les Operacions:
   • Producció: Captura de dades en planta, traçabilitat, càlcul de l’OEE
   • Supplay Chain: SGA, Previsió de la demanda, sistemes de reaprovisionament i estocs.
   • Logística: Gestió de les operacions logístiques nacionals i internacionals
   • En SW CRM per a gestió de les relacions amb proveïdors logístics i partners.

RECURSOS I DOCUMENTACIÓ