Estratègia, Direcció i Innovació

Estratègia és la visió de llarg termini que obliga als Directors Generals a tenir una projecció que permeti assolir els OBJECTIUS alineant a la perfecció totes les àrees de l´empresa, transversalment, els processos interns i el desenvolupament dels recursos, tant tècnics com humans.

La Direcció Estratègica implica un procés de comunicació interna cap a tots els nivells de l´Organització, la participació i l´impuls de l´equip Directiu, la màxima cooperació i disciplina, fent que l´estratègia sigui el fil conductor del treball de tots i cadascun dels departaments de l´empresa.

És imprescindible la professionalització de l´equip Directiu i de la pròpia Direcció General com un dels factors crítics d´èxit per ser una empresa competitiva.

Per altra banda, les empreses han de mantindre una actitud d´innovació permanent que ha de consisitir en l´aplicació i utilització de recursos, eines i coneixements existents avui, per generar riquesa, rendibilitat i sostenibilitat per l´empresa en un futur.

Planificació Estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Anàlisi DAFO (intern / extern)
 • Mapes estratègics
 • Pla d’accions estratègiques
 • Anàlisi d’inversions i desinversions estratègiques
 • Cronograma i impulsió de les accions
Anàlisi i correcció dels canals d'informació de la Direcció General: Disseny i implantació del Quadre de Comandament Integral
 • Elecció i quantificació dels objectius de l’empresa.
 • Classificació dels objectius segons perspectives (financera, clients, procés intern i desenvolupament i aprenentatge)
 • Definició dels indicadors per a la mesura del compliment dels objectius
 • Elaboració del Quadre de Comandament Integral
 • Planificació del “Roll out” (departamental o per nivells jeràrquics)
 • Elaboració dels Quadres de Comandament Operacionals
 • Sistema de càlcul i visualització dels indicadors
 • Sistema d’actualització i comunicació dels indicadors
 • Elecció i / o posada en marxa del suport informàtic de gestió
 • Incorporació del Quadre de Comandament i el seu seguiment i anàlisi en les reunions del Comitè de Direcció.
Disseny i implantació de Plans Estratègics i Plans de Negoci
 • Conclusions generals de la planificació estratègica
 • Anàlisi de l’entorn, anàlisi de la competència, dades sectorials i tendències del mercat.
 • Anàlisi interna de l’empresa. Situació econòmica, capacitat financera i capacitat d’endeutament.
 • Perspectives i potencial de desenvolupament. Dimensionament de l’empresa i determinació de la grandària desitjada.
 • Definició d’eixos i objectius estratègics. Projeccions a curt i mig termini.
  • Desenvolupament econòmic. Augment de la xifra de negoci i dels beneficis per generar recursos i múscul financer.
  • Professionalització de la gestió i de l’equip directiu.
  • Desenvolupament comercial. Expansió nacional i internacional i augment de la quota de mercat.
  • Impuls i desenvolupament de la funció de màrqueting (corporatiu, operatiu, digital, …)
  • Planificació econòmica i temporal de les inversions en mitjans de producció i de logística avançada.
  • Impuls i desenvolupament de la qualitat total, sostenibilitat i política mediambiental.
  • Impuls i desenvolupament dels recursos humans. Plans d’igualtat, conciliació, formació, motivació i PRL.
 • Determinació en detall del business plan del primer any.
Sistemes participatius de Direcció General: el Comitè de Direcció
 • Creació del Comitè de Direcció. Determinació del nombre de membres i elecció dels mateixos.
 • Establiment del sistema de reunions periòdiques
 • Fixació d’objectius per períodes
 • Mecanismes de coordinació i cooperació entre els membres del Comitè de Direcció.
 • Plans d’acció
 • Participació temporal o permanent com a membres externs del Comitè de Direcció.
Assessorament per aliances estratègiques: Partenariat, aliances d'empreses, ...
 • Avaluació de l’estratègia general de la compañía; revisió del Pla Estratègic vigent
 • Identificació de les principals àrees de creixement i desenvolupament; elaboració de plans de creixement i desenvolupament
 • Anàlisi i avaluació de la conveniència d’actuar mitjançant plans interns de desenvolupament o recolzar-nos en la participació d’algun partner extern
 • Identificació i localització de partners
 • Contactes i negociació amb partners
 • Elaboració de propostes de partenariat; redacció de contractes
 • Seguiment i avaluació del funcionament del partenariat i dels resultats obtinguts
Estratègies de decreixement i reestructuracions de personal
 • Anàlisi econòmic i financer de l’empresa
 • Anàlisi per mercats i/o per famílies de productes
 • Avaluació de la conveniència de dur a terme una estratègia de decreixement del negoci; elecció de les àrees de negoci a potenciar i de les àrees de negoci que cal reduir (o abandonar)
 • Identificació de possibilitats reals de millora de marges comercials
 • Identificació de possibilitats reals de reducció de despeses fixes
 • Determinació de la necessitat d’afrontar una reducció de despeses de personal
 • Elaboració de Plans de Reestructuració de Personal; formes legals d’executar-los i establiment de calendaris segons necessitats i disponibilitats
 • Preparació de concursos de creditors i viabilitat dels mateixos (en coordinación amb el nostre partner jurídic)
Successió i canvi generacional en l'empresa
 • Anàlisi projectiu dels responsables
 • Identificació de les posicions critiques
 • Identificació del personal amb potencial per cobrir les diferents posicions en un futur
 • Plans de carrera i promoció interna
 • Impulsió i seguiment dels plans de carrera
 • Protocol de successió
 • Protocol familiar
Professionalització de la Direcció General
 • Anàlisi de les capacitats de management
 • Desenvolupament d’un coaching individualitzat
 • Establiment d’un pla de desenvolupament professional
 • Execució i seguiment del pla