Administració i Finances

El desenvolupament i l´evolució dels negocis han de ser garantits mitjançant un harmònic equilibri dels Recursos Econòmic-Financers i la seva gestió de forma adequada i permanent.
El Director Financer o CFO, té un rol important en el plantejament de l´estratègia, l´anàlisi de riscos i el desenvolupament del negoci. La professionalització de la gestió consisteix en la presa de decisions basada en els resultats que s´obtenen, en la seva fiabilitat i en el grau de precisió o d´ajust a les previsions realitzades, plantejant i controlant els resultats.
És crítica la disponibilitat d’informació financera de detall i que es pugui obtenir d´una manera àgil i fiable. L´implantació de models de processos homogenis i eines de reporting és clau per garantir el control econòmic efectiu de les operacions.
Circuits administratius
 • Disseny i procedimentació
 • Implantació i acompanyament
 • Optimització
 • Digitalització
Plans de viabilitat
 • Anàlisi del compte de resultats actual
 • Accions d’increment de vendes
 • Accions de reducció de costos variables
 • Accions de reducció de despeses fixes
 • Plans d’acció per a millora del finançament
 •  
Elaboració de pressupostos i posada en marxa de sistemes de control pressupostari
 • Determinació del model de pressupost
 • Creació i implementació d’una sistemàtica de pressupost participatiu
 • Alineació del pressupost amb l’estratègia general de l’empresa
 • Sistemàtica de discussió i aprovació definitiva
 • Desglossament dels objectius del pressupost general en objectius de cada departament o funció
 • Sistemàtica de reunions periòdiques per al control pressupostari: Comitè de Direcció o formats equivalents
 •  
Sistemes de Previsió i Gestió de Tresoreria
 • Previsió i control de cobraments de clients
 • Previsió i control de pagaments a proveïdors i altres creditors
 • Determinació, gestió i optimització dels fluxos de caixa
Estudi d'Inversions i Fonts de Finançament
 • Elaboració de plans anuals d’inversions en funció del pla estratègic general de la companyia
 • Priorització i calendarització de les inversions
 • Representació de cada inversió com un projecte, utilitzant tècniques de “project management” i calculant la seva rendibilitat i la seva taxa de retorn
 • Anàlisi de cada inversió: necessitats de diners i altres recursos en cada moment. Disponibilitat de caixa i càlcul de necessitats de finançament extern.
 • Anàlisi i avaluació de les diferents alternatives de finançament extern.
 • Negociació de condicions amb entitats de finançament extern (entitats financeres, grups de capital risc, inversors externs, …)
Reestructuracions de Deute
 • Determinació del nivell d’endeutament i el seu venciment (imports, terminis, deutors, …)
 • Elaboració del pla de viabilitat corresponent
 • Convocatòria i negociació amb el “pool” bancari. Presentació i defensa del pla de viabilitat
 • Obtenció de l’acord “standstill”
 • Supervisió permanent de les condicions de l’acord
 • Suport a l’empresa en qualsevol negociació amb el pool bancari de modificació posterior de les condicions especificades en l’acord “standstill”
Gestió del Risc Comercial
 • Definició i aclariment a l’equip de venedors de conceptes bàsics:
  • Diferència entre crèdit i risc en operacions de compra / venda.
  • impagament, morositat.
  • Fins on ha d’arribar l’acció del venedor en la gestió del risc?
 • Relacions existents entre els diferents conceptes:
  • Venda i cobrament.
  • En venda, crèdit, risc i morositat.
  • Impagament i morositat.
 • Anàlisi de la situació de partida de l’empresa pel que fa a:
  • Volum de crèdit concedit, nivell de morositat, cobertures, …
  • Sistema existent de concessió de crèdit i control de riscos.
  • Sistema existent de gestió de cobraments.
 • Fixació de nous objectius. Pla d’acció per controlar i reduir la morositat. Implicació de l’equip de venedors en la gestió del risc i la reducció de la morositat.
 • Risk Management: optimització de circuits:
  • Diagrama de Flux del procés de concessió de crèdit i control de riscos.
  • Diagrama de Flux del procés de gestió de cobraments.
Anàlisis Financers mitjançant ràtios
 • Identificació i enquadrament general de l’empresa: grandària, sector, clients, mercats, competència, …
 • Revisió de l’Estat de pèrdues i guanys – Balanç general.
 • Anàlisi horitzontal de l’estat de pèrdues i guanys.
 • Anàlisi horitzontal del balanç general.
 • Anàlisi vertical de l’estat de pèrdues i guanys.
 • Anàlisi vertical del balanç general.
 • Ràtios financers:
  • Índexs de liquiditat
  • Índex d’endeutament
  • Índex de rotació d’actius
  • Índex de gestió de cobraments i pagaments
  • Índex de rendibilitat financera i econòmica
 • Conclusions finals i Recomanacions.
Implantació de Sistemes de Costos
 • Identificació de costos i agrupació per centres de cost.
 • Classificació en costos directes i indirectes.
 • Sistemàtica per a la determinació dels costos directes de fabricació dels productes.
 • Sistemàtica per a la determinació i repartiment dels costos indirectes i estructurals.
 • Selecció del model de costos més adequat a cada cas:
  • Sistema de Cost Complet o Full Costing
  • Sistema de Cost Variable o Direct Costing
  • Sistemes mixtos, intermedis o d´Imputació Racional
 • Assignació de costos per departaments.
 • Avaluació de l’estat de pèrdues i guanys. Determinació de l’impacte dels diferents tipus de cost: quins costos originen pèrdues?, quins costos es troben ben justificats?, etc.
 • Translació dels costos al pressupost general de l’empresa. Sistemàtica de control de costos.
 • Elaboració del model matemàtic de càlcul de costos.
 • Suport informàtic del sistema de costos segons model
 • Implementació del sistema de costos en l’ERP existent
 • Selecció i implantació d’eines específiques
Valoració d'empreses per a la venda
 • Anàlisi d’estats comptables.
 • Elecció del mètode de valoració segons situació de l’empresa, motiu de la valoració, etc. Determinació del valor de la companyia.
 • Determinació del perfil del comprador.
 • Elaboració del dossier de venda.
 • Prospeccions del mercat per a la recerca de compradors.
 • Acompanyament i assessorament al llarg de tota l’operació de compra / venda. Suport en les negociacions.
Negociacions i valoracions en la compra
 • Anàlisi d’estats comptables.
 • Anàlisi i valoració de l’estratègia general de l’empresa.
 • Determinació del perfil d’empresa per a ser comprada.
 • Prospeccions del mercat per a la recerca d’empreses tipus segons el perfil anteriorment definit.
 • Realització de les Due Dilligence i determinació del valor de les companyies susceptibles de ser comprades.
 • Acompanyament i assessorament al llarg de tota l’operació de compra / venda. Suport en les negociacions.